Trwa nabór kandydatów na urzędników wyborczych

 

Informacja

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

 

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Jeleniej Górze informuje, iż trwa nabór kandydatów na urzędników wyborczych na obszarze poniższych gmin:

Lp. Gmina Kandydat Wymagana liczba urzędników wyborczych
1 Bogatynia brak zgłoszeń 1
2 Lwówek Śląski brak zgłoszeń 1
3 Pieńsk brak zgłoszeń 1

 

Urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród posiadających wyższe wykształcenie:

1)      pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych,

2)      innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w ww. urzędach lub jednostkach.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję.

Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego składają zgłoszenie do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze. Zgłoszenie należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze, ul. Gustawa Morcinka 33A, 58-500 Jelenia Góra.

W zgłoszeniu kandydata na urzędnika wyborczego podaje się w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko kandydata,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców),
 • wykształcenie,
 • nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję urzędnika wyborczego,
 • informację o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego,
 • w przypadku pracowników urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych – miejsce pracy,
 • w przypadku innych osób posiadających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych  - nazwę tego urzędu  oraz okres zatrudnienia.

Wzór zgłoszenia :

- w przypadku osób, o których mowa w pkt 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji, 

- w przypadku osób, o których mowa w pkt 2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji. 

Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, a oryginał przedkłada się do wglądu Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze. Dyrektor Delegatury potwierdza kopię za zgodność z oryginałem.

Na zgłoszeniu pracodawca potwierdza fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

Osoby posiadające co najmniej 5-letni staż pracy w ww. jednostkach przekładają do wglądu oryginał świadectwa pracy, pisemnego zaświadczenia zakładu pracy lub innego dokumentu potwierdzającego ich zatrudnienie Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze, który potwierdza ten fakt  na zgłoszeniu.

Dyrektor Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

/-/Agata Rycyk

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  16-05-2018 9:12

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  16-05-2018 9:13

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  16-05-2018 9:45

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  16-05-2018 9:49

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  16-05-2018 9:53

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  16-05-2018 10:22

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  16-05-2018 10:43

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  16-05-2018 10:44

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  16-05-2018 10:49

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  16-05-2018 10:51

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  24-05-2018 8:16

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  24-05-2018 15:09

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  25-05-2018 14:22

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  28-05-2018 8:47

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  30-05-2018 11:15

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  30-05-2018 11:17

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  01-06-2018 8:23

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  07-06-2018 7:53

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  13-06-2018 14:11

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  13-06-2018 14:12

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  20-06-2018 9:07

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  22-06-2018 8:38

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  25-06-2018 10:39

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  25-06-2018 10:44

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  02-07-2018 10:23

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  02-07-2018 14:45

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  04-07-2018 13:35

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  09-07-2018 14:00

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  13-07-2018 9:35

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 12:36

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  24-07-2018 12:37

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  30-07-2018 14:24

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  09-08-2018 7:48

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  14-08-2018 8:31

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  07-09-2018 9:04

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  11-09-2018 7:49

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  18-09-2018 11:37

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  02-10-2018 13:42

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  02-10-2018 18:24

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  05-10-2018 10:32

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  08-10-2018 19:32

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  30-10-2018 8:51

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  30-10-2018 8:57

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  19-11-2018 15:53

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  22-01-2019 15:11

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  05-02-2019 9:39

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  05-02-2019 9:41

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  05-03-2019 10:07

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  15-03-2019 14:56

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  22-03-2019 12:16

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  01-04-2019 12:55

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  11-04-2019 14:04

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  19-04-2019 13:38

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  30-04-2019 12:49

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  09-05-2019 15:21

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  15-05-2019 8:04

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  10-06-2019 14:55

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  17-06-2019 13:42

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  18-06-2019 10:03

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  31-03-2020 15:03

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  31-03-2020 15:05

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  02-04-2020 15:20

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  27-04-2020 11:05

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  02-06-2020 11:32

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  05-06-2020 13:08

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  16-06-2020 9:33

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  24-06-2020 13:37

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  29-09-2020 14:52

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  30-09-2020 15:06

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  30-09-2020 15:13

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  30-09-2020 15:14

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  08-10-2020 13:45

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  28-10-2020 9:17

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  28-10-2020 9:19

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

 • Data modyfikacji

  02-11-2020 13:07

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  11-05-2021 12:25

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  16-07-2021 11:09

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  19-07-2022 12:01

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  28-11-2022 10:05

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  24-01-2023 8:56

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  09-02-2023 10:24

  Wprowadził:

  Tomasz Perwenis

 • Data modyfikacji

  21-03-2023 9:57

  Wprowadził:

  Łukasz Grek

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij