Trwa nabór kandydatów na urzędników wyborczych

 

 

Informacja

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

 

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Jeleniej Górze informuje, iż trwa nabór kandydatów na urzędników wyborczych na obszarze poniższych gmin:

Lp. Gmina Kandydat Wymagana liczba urzędników wyborczych
  Powiat kamiennogórski     
1
Kamienna Góra - miasto
brak zgłoszeń 1
  Powiat lwówecki    
2
Wleń brak zgłoszeń 1
  Powiat złotoryjski    
3
Złotoryja - miasto brak zgłoszeń 1
4
Złotoryja - gmina brak zgłoszeń 1

 

Urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród posiadających wyższe wykształcenie:

1)      pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych,

2)      innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w ww. urzędach lub jednostkach.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz ten nie dotyczy miast na prawach powiatu.

Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego składają zgłoszenie do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze. Zgłoszenie należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze, ul. Gustawa Morcinka 33A, 58-500 Jelenia Góra.

W zgłoszeniu kandydata na urzędnika wyborczego podaje się w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko kandydata,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców),
 • wykształcenie,
 • nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję urzędnika wyborczego,
 • informację o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego,
 • w przypadku pracowników urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych – miejsce pracy,
 • w przypadku innych osób posiadających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych  - nazwę tego urzędu  oraz okres zatrudnienia.

Wzór zgłoszenia :

- w przypadku osób, o których mowa w pkt 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji, 

- w przypadku osób, o których mowa w pkt 2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji. 

Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, a oryginał przedkłada się do wglądu Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze. Dyrektor Delegatury potwierdza kopię za zgodność z oryginałem.

Na zgłoszeniu pracodawca potwierdza fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

Osoby posiadające co najmniej 5-letni staż pracy w ww. jednostkach przekładają do wglądu oryginał świadectwa pracy, pisemnego zaświadczenia zakładu pracy lub innego dokumentu potwierdzającego ich zatrudnienie Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze, który potwierdza ten fakt  na zgłoszeniu.

Dyrektor Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

/-/Agata Rycyk

ZAŁĄCZNIKI
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:16-05-2018 9:12
  Wprowadził:Tomasz Perwenis
 • Data modyfikacji:15-03-2019 14:56
  Wprowadził:Tomasz Perwenis