Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta i Gminy Wleń

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II

z dnia 10 września 2018 r.

 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Rady Miasta i Gminy Wleń

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 4, § 2a, § 4a i 384 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349/ Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II

postanawia:

§ 1

Stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta i Gminy Wleń w okręgu wyborczym nr 4 – Marka KOCZARSKIEGO z listy nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców „Sprzeciw Stagnacji”, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu.

§ 2

Od niniejszego postanowienia zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia skargi
do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który stwierdził wygaśnięcie mandatu.

§ 3

Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Postanowienie doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła się Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Wleń.

§ 5

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                Komisarz Wyborczy

                                                                   w Jeleniej Górze II

                                                                    /-/Michał Chudzik 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:10-09-2018 15:45
    Wprowadził:Tomasz Perwenis